Plano ERP


Plano ERP


Παραθυρική εφαρμογή Οικονομικής & Εμπορικής Διαχείρισης. Modules :

 • Γενική Λογιστική & Εσοδα-Εξοδα
 • Πάγια / Αποσβέσεις
 • Αξιόγραφα
 • Εμπορική Διαχείριση
 • Παραγγελιοληψία
 • Παραγωγή / Κοστολόγηση
btn-down-pdf
Visual Plano ERP – Οικονομική Διαχείριση

 • Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ΚΦΑΣ
 • Γενική Λογιστική Γ’ Κατηγορίας και Εσόδων-Εξόδων
 • Ημερολόγια – Εγγραφές – Ισοζύγια – Καρτέλλες – Ελεγχος συμφωνίας ΦΠΑ
 • Μητρώο Παγίων – Υπολογισμός Αποσβέσεων – Παραγωγή Λογιστικών Εγγραφών
 • Διαχείριση Αξιογράφων (Παραλαβές – Εκδόσεις – Εκχωρήσεις) με On Line παραγωγή των Λογιστικών εγγραφών
 • Έκδοση Αποδείξεων Είσπραξης & Πληρωμής
 • Report Generator
 • Υποβολή Συγκεντρωτικών

 

Visual Plano ERP – Εμπορική Διαχείριση

 • Διαχείριση Αποθηκών & Ειδών – Απογραφή – Τιμοκατάλογοι
 • Κλίμακες Εκπτώσεων ανά κατηγορία Είδους & κατηγορία Πελάτη
 • Συμφωνίες ιδιαίτερων Τιμών ή και Εκπτώσεων ανά Πελάτη
 • Διαχείριση παραγγελιών – έλεγχος αποθεμάτων
 • Πρόταση παραγγελίας Αγορών για αναπλήρωση των αποθεμάτων ανά βασικό Προμηθευτή με βάση το Απόθεμα και την κυκλοφοριακή ταχύτητα του Είδους
 • Εκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών
 • Πλήρης διαχείριση Πελατών & Προμηθευτών (Καρτέλλες, Ισοζύγια, Ωριμάνσεις υπολοίπων, Χρονική ανάλυση, Στατιστικές κοκ)
 • On Line παραγωγή λογιστικών εγγραφών από Αγορές / πωλήσεις

 

Visual Plano ERP – Συνταγολόγια / Παραγωγή

 • Διαχείριση Συνταγολογίου / Φύρες / Φόρμουλες παραγωγής
 • Πρότυπο & Απολογιστικό Κόστος
 • Μερισμός Δαπανών & Εργατικών
 • Εσωτερικές παραγγελίες / Report απαιτούμενων υλικών

 

PLANO ERP FAQs (Ερωτήσεις Διαχείρησης)

Μήπως είναι ενεργοποιημένη η χρήση κεφαλαίων (Caps Lock); Το όνομα χρήστη δέχεται και μικρά, και κεφαλαία γράμματα, ενώ το password πρέπει να είναι ακριβώς όπως έχει δηλωθεί (Case sensitive).
Σε όλες τις βασικές οθόνες καταχωρήσεων υπάρχει βοήθεια με επεξηγήσεις και τα πλήκτρα συντόμευσης που είναι διαθέσιμα.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε φροντίσει να γίνεται αυτόματα σε συνεννόηση με τον μηχανογράφο σας ή τον υπεύθυνο για αυτή τη δουλειά. Η εφαρμογή παραμετροποιείται από εμάς, ώστε να παίρνει backup τα δεδομένα σας αυτόματα. Το μόνο που χρειάζεται από την πλευρά σας, είναι να γράψετε το backup σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο της επιλογής σας (Tape, CD, κλπ).
Το πρόγραμμα μας προστατεύει και δεν μας αφήνει να κάνουμε εγγραφές σε περίοδο που έχει εκτυπωθεί θεωρημένο ημερολόγιο. Σε περίπτωση που χρειαστούμε κάτι τέτοιο από το μενού της εφαρμογής επιλέγουμε διαδοχικά: Γενική και Αναλυτική Λογιστική, Ημερήσιες Κινήσεις, Εκτύπωση Ημερολογίων, και πατάμε F12. Στην οθόνη που εμφανίζεται με F5 ή με κλικ πάνω δεξιά, επιλέγω «Αποενημέρωση Εγγραφών Θεωρημένου», συμπληρώνω το διάστημα Ημερομηνία από – έως, και πατάω «Αποενημέρωση».
Μέσα στο παράθυρο που εμφανίζονται οι αποθήκες, με δεξί κλικ, έχω «Επιλογή όλων» και «Αποεπιλογή όλων».
Στα περισσότερα υποσυστήματα του προγράμματος υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σε ελάχιστα που δεν γίνεται, υπάρχει είτε εναλλακτικός τρόπος να πάρουμε την πληροφόρηση, είτε θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε επόμενη έκδοση.

PLANO ERP FAQs (Χρηστικές Ερωτήσεις)

 1. Πρόκειται για Προγράμματα απολύτως δοκιμασμένα για περισσότερο από οκτώ χρόνια σε εκατοντάδες εγκαταστάσεις λίγων ή και πολλών χρηστών.
 2. Η τεχνογνωσία που τα συνοδεύει μεταφέρεται στην Εταιρεία σας μέσω της έτοιμης παραμετροποίησης και των δοκιμασμένων μεθόδων λειτουργίας.
 3. Η δυνατότητα για On Line ενημερώσεις της Λογιστικής από όλες τις λειτουργίες του Εμπορικού Προγράμματος (Αγορές, Εισαγωγές, Πωλήσεις, Εκδόσεις Αποδείξεων, Εκχωρήσεις Αξιογράφων κοκ) μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο ενασχόλησης που θα πρέπει να διαθέτει ο Λογιστής σας, περιορίζοντας τον μόνο στην καταχώριση δαπανών και την ελεγκτική διαδικασία.
 4. Όλα τα έντυπα είναι έτοιμα και παραμετροποιημένα για έκδοση σε λευκό χαρτί εκτυπωτή Laser (Τιμολόγια Αγοράς, Εσωτερικές διακινήσεις, Παραστατικά Πώλησης, Παραγγελιοληψίας, Αποδείξεις Είσπραξης ή Πληρωμής κοκ).  Φυσικά μπορούμε να προσαρμόσουμε οποιαδήποτε εκτύπωση, σε έντυπο δικής σας κατασκευής.
 5. Η υποστήριξη που παρέχεται είναι άμεση και από συμβούλους με άριστη γνώση των Επιχειρηματικών αναγκών σας.
Με την χρήση του Report Generator που συνοδεύει την Εφαρμογή, μπορεί να παράγονται εύκολα και γρήγορα όποια Reports σχεδιαστούν.  Ο Ισολογισμός είναι ένα από αυτά.
Το PLANO.COM δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παραγωγή τέτοιου Είδους αναφορών και πληροφόρησης, Συγκεκριμένα, μπορεί να πληροφορεί για :

 1.  Ανάλυση της Ηλικίας του Υπολοίπου της Αποθήκης, ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των Αγορών από Προμηθευτές.
 2.  Τιμοκατάλογο Ειδών ανά Προμηθευτή, με σκοπό την πρόταση από το Πρόγραμμα της φθηνότερης πηγής Αγοράς για όσα Είδη προμηθεύεται η Εταιρεία από περισσότερους του ενός Προμηθευτή.
 3.  Παρακολούθηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των Ειδών, με σκοπό την πρόταση της βέλτιστης παραγγελίας Αγοράς.
 4.  Κοστολόγηση της Παραγγελίας Αγοράς και κλείδωμα της συμφωνημένης Τιμής, ώστε όταν παραληφθεί το Εμπόρευμα να γίνει ο έλεγχος Τιμής.
 5.  Στην περίπτωση που η Εταιρεία σας κάνει Παραγωγή, το Πρόγραμμα φροντίζει με βάση τον ρυθμό των Πωλήσεων των Ετοίμων προϊόντων, να προτείνει την ροή των προμηθειών των Α’ και Βοηθητικών Υλών με βάση την συνταγή παραγωγής.
Το PLANO.COM δίνει και εδώ ιδιαίτερη βαρύτητα και πληροφορεί για :

 1. Τον χρόνο που θα πρέπει να εξοφληθεί το κάθε Τιμολόγιο που οφείλεται αλλά και όλα τα ανεξόφλητα του Πελάτη με βάση την καταχωρημένη συμφωνία.
 2. Ανάλυση της Ηλικίας του Υπολοίπου του Πελάτη σε διαστήματα καθοριζόμενα από τον χρήστη (πχ. 30 60 90 Ημέρες και παλαιότερα)
 3. Ανάλυση του επιχειρηματικού κινδύνου για κάθε έναν Πελάτη, αφού καθορίζεται το ύψος του Λογιστικού και του πραγματικού ανοίγματος.
 4. Παρακολούθηση των Επιταγών με ανάλυση λήξης αλλά και προέλευσης (δικές του ή οπισθογραφημένες Πελατείας του)
 5. Περιορισμό λήψης παραγγελίας ή και Τιμολόγησης σε όσους Πελάτες έχουν υπερβεί ένα όριο Πίστωσης. Δυνατότητα παράκαμψης της διαδικασίας  μόνο από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη.
 6. Ανάλυση και αξιολόγηση Πελατών με βάση τους πραγματικούς χρόνους εξόφλησης των Τιμολογίων τους  και σύγκριση με τους αντίστοιχους συμφωνημένους.
Update Version Date Download
Dataware Support Κατεβάστε
Ammy 3.5 Κατεβάστε