ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Soft Dataware λαμβάνει πολύ σοβαρά οποιεσδήποτε πληροφορίες έρθουν στην κατοχή της που αφορούν προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα δήλωση επεξηγεί ποιες πληροφορίες μπορεί να κατέχει ή να συλλέγει η εταιρία μας καθώς και το σκοπό της συλλογής και τυχόν επεξεργασίας τους.
Η Soft Dataware είναι εταιρία κατασκευής και εμπορίας λογισμικού. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία λογισμικού «από το μηδέν» ή τον εμπλουτισμό των ήδη υπαρχόντων προϊόντων της αλλά και προιόντων συνεργατών της. Επίσης παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα προϊόντα της (πχ αλλαγές στη νομοθεσία).
Η παρούσα δήλωση απορρήτου αναφέρεται στο σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Η Soft Dataware μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα μόνο για τους σκοπούς των έργων που αναλαμβάνει στα πλαίσια των συμβάσεων που συνάπτει με του πελάτες της. Αυτά παρέχονται άμεσα από τον ίδιο τον πελάτη και η περίοδος χρήσης και επεξεργασίας τους είναι ανάλογη του έργου.
Είναι δυνατόν να συλλέγουμε στοιχεία, όπως ονόματα, εταιρικά email και τηλέφωνα υπαλλήλων πελάτων ή δυνητικών πελατών για ενημέρωση, την ευρυθμή επικοινωνία, τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε.
Κάθε περίπτωση συλλογής ή αποστολής δεδομένων γίνεται σε συνεννόηση με τον εκάστοτε υπεύθυνο, χρήστη, κλπ κατόπιν ρητής αποδοχής από πλευράς των, νόμιμα και σε καμμία περίπττωση αυθαίρετα από πλευράς μας.

Εταιρικό web site

Η εταιρική ιστοσελίδα της Soft Dataware χρησιμοποιεί μόνο ανώνυμα cookies της Google analytics για λόγους ανάλυσης της επισκεψιμότητας.

Η ιστοσελίδα που αφορά την επικοινωνία με την εταιρία μας δεν συλλέγει και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία που καταχωρεί ο επισκέπτης. Χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά για την απευθείας αποστολή email στην εταιρία μας.

Χρήση των Προσωπικών δεδομένων και χρόνος διατήρησης τους

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Όταν παραστεί ανάγκη θα γίνει μόνο μετά τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, χρήστη κλπ.

Ο χρόνος αποθήκευσης και διατήρησης από πλευράς μας, έγκειται στον χρόνο περάτωσης του εκάστοτε έργου που αναλαμβάνουμε καθώς και στο χρονικό διάστημα που δεσμευόμαστε νομικά στη διατήρηση τους.

Ο χρόνος διατήρησης τέτοιων δεδομένων ενδέχεται να επιμηκυνθεί όταν υπάρχει ανάγκη από την Soft Dataware, για να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων.

Τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Η έδρα της Soft Dataware βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν διαθέτει υποκαταστήματα εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Το εταιρικό web site φιλοξενείται σε ελληνικό πάροχο που οι server του βρίσκονται στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια η επεξεργασία των όποιων προσωπικών δεδομένων γίνεται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών

Οι χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών της Soft Dataware μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν άμεσα και έχουμε στην κατοχή μας. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων τους καθώς και την οριστική διαγραφή τους.
Η διαγραφή θα πρέπει να μην αντίκειται στην ανάγκη διατήρησης των, λόγω νομικής υποχρέωσης ή από άλλο έννομο συμφέρον.

Ερωτήσεις περί της πολιτικής και της εφαρμογής της

Η Soft Dataware δεσμεύεται ότι προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο των χρηστών των προγραμμάτων και υπηρεσιών της.
Για κάθε διευκρίνιση, ανησυχία, παρατήρηση ή επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα της εταιρίας ή στο gdpr@e-dataware.gr.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να αναθεωρηθεί για λόγους συμμόρφωσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις τελευταίες ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.