Οδηγίες Χειρισμού για τις αλλαγές των ασφαλιστικών ταμείων λόγω ΕΦΚΑ.

 

Ανάλογα την περίπτωση πρέπει να προσθέσουμε στα «Στοιχεία εταιρίας» (Πίνακες -> Στοιχεία εταιρίας) τον νέο ΚΑΔ που μας ενδιαφέρει για να είναι διαθέσιμος στους εργαζόμενους μας.

Αν έχουμε:

 

Μέλη ΔΣ -> ΚΑΔ 0620
Εργαζόμενους τ. ΟΓΑ -> 0600

Εργαζόμενους τ. ΤΣΜΕΔΕ -> 0700

Εργαζόμενους τ. ΤΣΑΥ -> 0710
Εργαζόμενους με Δ.Π.Υ. -> 0800

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή -> 0810

Εργαζόμενοι με «Τίτλο κτήσης» (πρώην Απόδειξη Δαπάνης) -> 0835


Α.) Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) Μελών ΔΣ και Αγροτικών Συνεταιρισμών Εγκύκλιος 4 (2/2/2017) Νέο Ασφ. Ταμείο XX071

 

1) Εργαζόμενοι που λαμβάνουν Αμοιβή Μελών ΔΣ και παράλληλα εργάζονται και με μισθό.

 

Σε αυτούς τους εργαζόμενους προσθέτουμε νέο ταμείο, ορίζοντας
ΚΑΔ 0620,
ΟΣΥΚ 000401
και από τους κλάδους αυτόν με πακέτο κάλυψης 071, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Σημ. Ο κωδικός ταμείου (40071) ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τους κλάδους που βλέπετε διαθέσιμους.
Ο αριθμός μητρώου είναι ίδιος με αυτόν του ΙΚΑ.

 

 

 

2) Εργαζόμενοι που λαμβάνουν μόνο Αμοιβή Μελών ΔΣ.

 

Σημ. Καλό είναι να φτιάξουμε μια κατηγορία (πχ εκμετάλλευση ή τμήμα) ώστε να μπορούμε αργότερα να τους εξαιρέσουμε με τα φίλτρα από την Κατάσταση επιθεώρησης, βιβλίο αδειών κλπ.

 

Ανοίγουμε νέο εργαζόμενο όπως ακριβώς οι υπόλοιποι μισθωτοί.
Στην οθόνη των Βοηθητικών Πίνακων οριζουμε:

ΚΑΔ 0620,
ΟΣΥΚ 000401

και στην οθόνη Εργασιακή σχέση / Ωράρια βάζουμε σαν «Βάση υπολογισμού ΦΜΥ» τις περιόδους που ο εργαζόμενος θα λάβει την Αμοίβή μελών ΔΣ (πχ 12) ώστε να γίνει σωστός υπολογισμός φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης.

 

 

Στην οθόνη Μισθολογικά Στοιχεία σαν μισθό βάζουμε μηδέν (0), διότι θα λαμβάνει μόνο λοιπή αμοιβή.

 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε κανονικά μισθοδοσία δίνοντας του μόνο τη λοιπή αμοιβή «Αμοιβή μελών ΔΣ» με το ανάλογο ποσό.

 

Β.) ΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)  Εγκύκλιος 5 (8/2/2017) Νέα Ασφ. Ταμεία 01050 – 01060

 

Για τους εργαζόμενους του τ. ΟΓΑ

1)     αν είναι Μισθωτοί στην οθόνη βοηθητικών πινάκων ορίζουμε

ΚΑΔ 0600,
ΟΣΥΚ 000300

 

           

Στην οθόνη των ασφαλιστικών ταμείων ξετσεκάρουμε όλα τα παλιά ταμεία κάνοντας τα ανενεργά και προσθέτουμε το 01050 που ισχύει από 1/1/2017.

 

Στη συνέχεια κάνουμε «Επανυπολογισμό μισθοδοσίας» Ιανουαρίου 2017.

 

2)     Αν είναι « Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών ανειδίκευτοι εργάτες ασφαλισμένοι στον τ.Ο.Γ.Α. στην οθόνη βοηθητικών πινάκων ορίζουμε

ΚΑΔ 0600,
ΟΣΥΚ 000302 

Στην οθόνη των ασφαλιστικών ταμείων ξετσεκάρουμε όλα τα παλιά ταμεία κάνοντας τα ανενεργά και προσθέτουμε το 01060 που ισχύει από 1/1/2017.

 

Στη συνέχεια κάνουμε «Επανυπολογισμό μισθοδοσίας» μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017.

 

 

Γ.) Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης   (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Εγκύκλιος 6 (14/2/2017) Νέο Ασφ. Ταμείο 01045.

 

1)     Για τους εργαζόμενους του τ. ΤΣΜΕΔΕ στην οθόνη βοηθητικών πινάκων ορίζουμε

ΚΑΔ 0700,
ΟΣΥΚ 000
450

 

 

 

Στην οθόνη των ασφαλιστικών ταμείων ξετσεκάρουμε όλα τα παλιά ταμεία κάνοντας τα ανενεργά και προσθέτουμε το 01045 που ισχύει από 1/1/2017.

 

Στη συνέχεια κάνουμε «Επανυπολογισμό μισθοδοσίας» μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017.

 

Σημ. Ο κλάδος ΙΚΑ με πακέτο κάλυψης 131, «Ασθένεια σε χρήμα» δεν ισχύει πλέον γιατί περιλαμβάνεται στο νέο πακέτο κάλυψης 045.

 

Δ) Ενταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Εγκύκλιος 18 28/3/2017.

1)     Για τους εργαζόμενους του τ.ΤΣΑΥ στην οθόνη βοηθητικών πινάκων ορίζουμε

ΚΑΔ 0710,
ΟΣΥΚ 000460 ή 000461 αν έχουν και επαγγελματικό κίνδυνο.

 

Στην οθόνη των ασφαλιστικών ταμείων ξετσεκάρουμε όλα τα παλιά ταμεία κάνοντας τα ανενεργά και προσθέτουμε το 01048 ή 01078 που ισχύει από 1/1/2017.

 

Επίσης προσθέτουμε ένα ακόμα κλάδο που αφορά τη «Στέγη Υγειονομικών» όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 

Στη συνέχεια κάνουμε «Επανυπολογισμό μισθοδοσίας» μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017.

 

Ε) Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών -Δ.Π.Υ. Εγκύκλιος 17 - 28/3/2017.

1)     Για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε μέχρι και δύο εργοδότες και εκδίδουν Δ.Π.Υ. στην οθόνη βοηθητικών πινάκων ορίζουμε

ΚΑΔ 800,
ΟΣΥΚ επιλέγουμε ένα από τα παρακάτω ανάλογα την περίπτωση.

 

000820

Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα και Επικουρικό – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ

000821

Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Επικουρικού – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ

000813

Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα , Επικουρικό και Πρόνοια – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ

000814

Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης , Επικουρικού και Πρόνοια – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ

000815

Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα και Πρόνοια – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ

000816

Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Πρόνοια – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ

000817

Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα– με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ

000818

Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τον κλάδο Σύνταξης – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ

 

 

 

Στην οθόνη των ασφαλιστικών ταμείων το πρόγραμμα θα μας προσθέσει αυτόματα το ανάλογο ταμείο που ισχύει από 1/1/2017 βάσει των ΚΑΔ και ΟΣΥΚ που επιλέξαμε.
Θα πρέπει να συμπληρώσουμε το αριθμό μητρώου στο ανάλογο πεδίο. Αν δεν τον γνωρίζετε ακολουθήστε τα βήματα που προτείνει το ΙΚΑ για να τον βρείτε.

 

 

 

ΣΤ) Δικηγόροι με έμμισθη εντολή.

1)     Για τους Δικηγόρους με έμμισθη εντολή στην οθόνη βοηθητικών πινάκων ορίζουμε

ΚΑΔ 0810,
ΟΣΥΚ 000810 ή 000811 ή 000812 ανάλογα.

Στην οθόνη των ασφαλιστικών ταμείων ξετσεκάρουμε όλα τα παλιά ταμεία κάνοντας τα ανενεργά και προσθέτουμε το προτεινόμενο από το πρόγραμμα βάσει ΚΑΔ και ΟΣΥΚ που ισχύει από 1/1/2017.

 

 

Επίσης σε περίπτωση που έχει και κλάδο πρόνοιας προσθέτουμε άλλη μια στήλη όπως στην εικόνα.

Στη συνέχεια κάνουμε «Επανυπολογισμό μισθοδοσίας» μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017.

 

Ζ) Εργαζόμενοι με «Τίτλο κτήσης» (πρώην απόδειξη Δαπάνης).

Στην οθόνη βοηθητικών πινάκων ορίζουμε:

ΚΑΔ 0835,
ΟΣΥΚ 001061 ή 001062 ή 001063 ή 001064 ή 001065 ή 001066 ή 001067 ή 001068 ανάλογα, βάσει του παρακάτω πίνακα:

001061

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ

001062

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

001063

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ

001064

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

001065

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ

001066

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

001067

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

001068

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 

Για παράδειγμα, ΚΑΔ 0835 και ΟΣΥΚ 001061.

 

Στην οθόνη των ασφαλιστικών ταμείων το πρόγραμμα θα μας προσθέσει αυτόματα το ανάλογο ταμείο που ισχύει από 1/1/2019 βάσει των ΚΑΔ και ΟΣΥΚ που επιλέξαμε.


Θα πρέπει να συμπληρώσουμε το αριθμό μητρώου στο ανάλογο πεδίο. Αν δεν τον γνωρίζετε ακολουθήστε τα βήματα που προτείνει το ΙΚΑ για να τον βρείτε.

 

 

Στην οθόνη Μισθολογικά Στοιχεία σαν μισθό βάζουμε μηδέν (0), διότι θα λαμβάνει μόνο λοιπή αμοιβή.

 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε κανονικά μισθοδοσία, δίνοντας του μόνο τη λοιπή αμοιβή «ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με το ανάλογο ποσό.

Σημείωση. Καλό είναι να φτιάξουμε μια κατηγορία (πχ εκμετάλλευση ή τμήμα) ώστε να μπορούμε αργότερα να τους επιλέξουμε μαζικά ή να τους εξαιρέσουμε με τα φίλτρα από τις εκτυπώσεις ή της ηλεκτρονικές υποβολές μας.