Οδηγίες καταχώρησης Παροχών σε είδος.

 

Για να συμπεριληφθούν τα τεκμαρτά αυτά ποσά στις βεβαιώσεις αποδοχών, πρέπει να γίνουν τα εξής:

 

Α) Δημιουργούμε μια Λοιπή Αμοιβή (Πίνακες -> Λοιπές Αμοιβές), με τις επιλογές που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

 

cid:image001.png@01D163F6.E88C2BA0

 

Β) Δημιουργούμε μια Μισθοδοτική Περίοδο (Πίνακες -> Παράμετροι Εφαρμογής -> Παράμετροι Μισθοδοτικών Περιόδων), με τις επιλογές της παρακάτω εικόνας :

 

cid:image002.png@01D163F6.E88C2BA0

 

Γ)  Τέλος καταχωρήστε με την περίοδο που δημιουργήσατε, στους εργαζόμενους που θέλετε, το συνολικό ποσό των παροχών σε είδος με μήνα πληρωμής Δεκέμβριο.

 

 cid:image004.png@01D163F7.720D20F0

 

Κατόπιν μπορείτε να βγάλετε βεβαιώσεις για τους εργαζόμενους και το ηλεκτρονικό αρχείο JL10 που θα περιλαμβάνει και αυτά τα ποσά.

 

Σημείωση. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα που δίνει το gsis.gr (Εφαρμογή δημιουργίας αρχείων προς υποβολή), να ανοίξετε το αρχείο JL10 που εξάγεται από τη μισθοδοσία και να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τα δεδομένα.