PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.8

Μείωση εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία εργατών από 1/6/2020, ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α' 43/28.02.2020).
Προστέθηκαν νέα ταμεία με μειωμένες εισφορές για τους εργάτες πλήρους ωραρίου. Η αλλαγή στους εργαζόμενους θα γίνει αυτόματα από το πρόγραμμα θέτοντας λήξη για το παλιό ταμείο τον Μάιο και ενεργό τον νέο (μειωμένο) ταμείο από τον Ιούνιο. Έτσι δεν επηρεάζονται οι προηγούμενες μισθοδοσίες αν χρειαστεί να επέμβετε.
Προσοχή
 σε νέο εργαζόμενο να επιλέγετε το σωστό ταμείο από τα προτεινόμενα.

Νέα μισθοδοτική περίοδος Δώρου Πάσχα. Δημιουργήσαμε αυτόματα μια νέα μισθοδοτική περίοδο «Δώρο Πάσχα (Αναστολή)», όπου θα υπολογίσετε το ποσό του Δώρου που αναλογεί στην περίοδο αναστολής εργασίας.
Οδηγίες υπολογισμού.

ΑΠΔ Δώρου Πάσχα. Έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές για τη δημιουργία ξεχωριστών εγγραφών στο Δώρο, που αφορά την περίοδο αναστολής εργασίας.

Ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ. Έγινε βελτίωση γιατί άλλαξε η οθόνη login του gsis.gr.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.7

Μείωση εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία από 1/6/2020, ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α' 43/28.02.2020).
Προστέθηκαν νέα ταμεία με μειωμένες εισφορές για εργαζόμενους πλήρους ωραρίου. Η αλλαγή στους εργαζόμενους θα γίνει αυτόματα από το πρόγραμμα θέτοντας λήξη για το παλιό ταμείο τον Μάιο και ενεργό τον νέο (μειωμένο) ταμείο από τον Ιούνιο. Έτσι δεν επηρεάζονται οι προηγούμενες μισθοδοσίες αν χρειαστεί να επέμβετε.
Προσοχή σε νέο εργαζόμενο να επιλέγετε το σωστό ταμείο από τα προτεινόμενα.

Άδεια ειδικού σκοπού Ε11.1. Στην οθόνη του ημερολογίου προστέθηκε νέο κουμπί για την εξαγωγή του σχετικού xml αρχείου. Από τον σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες δημιουργίας και αποστολής του αρχείου.
Οδηγίες Ε11.1


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.6

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ). Βελτιώσεις σε εξεζητημένες περιπτώσεις και σε ταχύτητα.

Εργαλείο διαχείρισης συλλογικών συμβάσεων.
Bugfix.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.5

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) βάσει της ΑΠ 89992 - 6/5/2020 του ΕΦΚΑ.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.4

Ένταξη των κλάδων του ΤΑΠ-ΟΤΕ στον ΕΦΚΑ βάσει της Εγκυκλίου 11


Συλλογικές συμβάσεις v3.4.0


 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.3

Νέα κλίμακα φορολογίας για το 2020 (άρθρο 6 του νόμου 4646/2019).

 

Βελτίωση στον υπολογισμό του ωρομισθίου/μισθού των εκπαιδευτικών.

Βελτίωση στη βεβαίωση εργοδότη για εργαζόμενο που έχει αποχωρήσει το προηγούμενο έτος.

Στη μισθοδοτική κατάσταση άλλαξε ο τίτλος «Αμοιβές από υπερωρίες» σε «Αμοιβές από ώρες»


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.2

Αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή αρχείου προσωρινής ΦΜΥ. Υλοποιήθηκε η αυτόματη αποστολή.


Προσωρινή ΦΜΥ. Δεν επιτρέπονται πλέον αρνητικά ποσά φόρου στη μισθοδοσία λόγω περιορισμού στο ηλεκτρονικό αρχείο.

 

Επιδότηση εργοδότη (6,66) για εργαζόμενο κάτω των 25 ετών. Βελτιστοποίηση για bonus που αφορούν προηγούμενο διάστημα.

Βελτιστοποίηση του πλαφόν στο μισθό αποζημίωσης σύμφωνα με το τελευταίο  βασικό μισθό ανειδίκευτου εργάτη (Νόμος 3198_1955, άρθρο 5).

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.1

Βελτιστοποίηση στο αρχείο της ΑΠΔ όταν υπάρχει επιδότηση για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και υπάρχουν αμοιβές εκτός των τακτικών.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.0

Βελτιώσεις στα Ασφαλιστικά ταμεία με κατώτατο πλαφόν.
Βελτιώσεις στις ηλεκτρονικές υποβολές.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.9

 

Ασφαλιστικές κρατήσεις. Αλλαγή στα ποσοστά των ταμείων που περιλαμβάνουν επικουρική ασφάλιση βάσει της  παραγράφου 1 του άρθρου 97 «Εισφορές επικουρικής ασφάλισης» του ν.4387/2016

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.8


Ασφάλιση μελών/εταίρων και διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ. Υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές και προσθήκες βάσει της Εγκυκλίου Αρ. 21 (22/4/2019) του ΕΦΚΑ.

Ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών ΤΕΑΥΦΕ. Έγινε βελτίωση στη δημιουργία του αρχείου για λογιστικά γραφεία και γκρουπ εταιριών.


Προκαταβολές. Έγινε αλλαγή στην πρόταση του προγράμματος για εργαζόμενους που αποχωρούν μέσα στον τρέχοντα μήνα.

ΑΠΔ. Έγινε βελτίωση για μήνες που περιλαμβάνουν πολλαπλούς τύπους αποδοχών ΙΚΑ και αφορούν ίδια ή διαφορετικά ημερολογιακά διαστήματα.

Καταστάσεις επιθεώρησης. Αν ο χρήστης δεν επιλέξει τον αυτόματο υπολογισμό μισθού βάσει ωρομισθίου, για τους εργάτες ο μισθός που δηλώνεται υπολογίζεται ως ημερομίσθιο επί 26.

Κέντρα κόστους. Έγινε βελτίωση στην κατανομή για περιόδους πέραν των δώδεκα μηνών (Δώρα, Επιδόματα)

Ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ. Έγινε αλλαγή για εργαζόμενους αλλοδαπούς βάσει των οδηγιών της ΑΑΔΕ σελίδα 8 παράγραφος 3. Δεν συμπληρώνονται τα πεδία «Αλλοδαπός», «Χώρα» και «Συντελεστής Φορολόγησης» για αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.7


Ασφάλιση Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης. Υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές και προσθήκες βάσει των εγκυκλίων Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/28-03-2019 και ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 - 27/03/2019 του ΕΦΚΑ. Αναλυτικές οδηγίες για τον χειρισμό μπορείτε να βρείτε στο web site μας και συγκεκριμμένα εδώ: Οδηγίες Χειρισμού νέων κλάδων ΕΦΚΑ.
Προτείνουμε να κρατήσετε τον σύνδεσμο σαν bookmark για μελλοντική αναφορά.

 

Επιδότηση Εργατικής εισφοράς.  Το ποσό επιδότησης είναι πλέον με τρία δεκαδικά για τον ακριβέστερο υπολογισμό και την αποφυγή ασυμφωνίας κατά την υποβολή της ΑΠΔ.

 

Ε8 Αναγγελία υπερωριών. Προστέθηκε στην ανάλογη οθόνη της εφαρμογής, νέα επιλογή για καταχώρηση επιπλέον ωρών, πέραν του ωραρίου. Με αυτή την επιλογή το πρόγραμμα ορίζει αυτόματα σαν ώρα έναρξης υπερωρίας την λήξη του ωραρίου του εργαζόμενου (πχ για ωράριο 09:00-17:00, έναρξη θεωρείται η 17:00) και λήξη ανάλογα με το χρόνο που ορίζει ο χρήστης.
PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.6

 

Ηλεκτρονικό αρχείο προσωρινής ΦΜΥ. Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου (JL10) για την μηνιαία απόδοση ΦΜΥ.
Το μενού «Εκτυπώσεις, Προσωρινή ΦΜΥ» μετονομάστηκε σε «Εκτυπώσεις, Ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ».Στην οθόνη που εμφανίζεται έχουμε την
διαδρομή εξαγωγής του αρχείου η οποία μπορεί να αλλάξει από το κουμπί που βρίσκεται δεξιά.

Προσοχή. Αν εμφανιστεί μύνημα λάθους «Access to the pathκλπ» σημαίνει πως δεν έχετε δικαίωμα να γράψετε στη συγκεκριμμένη διαδρομή (path). Επιλέξτε κάποια άλλη διαδρομή και επαναλάβετε τη διαδικασία.
 
Στη συνέχεια πατώντας το γρανάζι εμφανίζονται τα φίλτρα για να επιλέξουμε εργαζόμενους ή πατάμε αποδοχή για να συμπεριληφθούν όλοι.

Η επόμενη οθόνη είναι η επιλογή μήνα πληρωμής.
Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουμε και μεμονωμένες μισθοδοτικές περιόδους για περιπτώσεις συμπληρωματικής δήλωσης (εργαζόμενοι ή μισθοδοσίες) που δεν περιληφθηκαν στο αρχικό αρχείο).

Μετά την επιλογή μήνα, δημιουργείται το αρχείο στην προκαθοριδσμένη διαδρομή και εμφανίζεται οθόνη με τα περιεχόμενα του αναλυτικά, με δυνατότητα εξαγωγής σε Excel.

 

 

Εργαζόμενος. Στην οθόνη «Στοιχεία ΥΕΚΑ» προστέθηκε νέο TAB (υπο-οθόνη) για τα «Στοιχεία TAXIS».
Αν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει πχ άλλο όνομα στην εφορία από ότι στον ΕΦΚΑ, το συμπληρώνουμε εκεί για να περιλαμβάνεται αυτό στο ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ και να μην μας βγάζει ασυμφωνία.
Στην ίδια οθόνη μεταφέρθηκαν και ο ΚΑΔ Taxis και OSYK Taxis.


 

Εργαζόμενος. Στην οθόνη «Στοιχεία ΥΕΚΑ – Στοιχεία αλλοδαπού» προστέθηκε η χώρα φορολογικής κατοικίας που απαιτείται στο ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ.Υποβολές – ΤΕΑΥΦΕ. Άλλαξε το λεκτικό από ΤΕΑΙΤ σε ΤΕΑΥΦΕ όπου χρειαζόταν.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.5


Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών σε εργαζόμενους κάτω των 25 ετών. Προστέθηκε επιλογή στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζόμενων, για επιδότηση εργοδότη επί του ποσού που γίνονται κρατήσεις. Καταχωρούμε ως ποσοστό επιδότησης 6,67 και στο drop down μενού επιλέγουμε «Στον συνολικό μισθό» όπως φαίνεται στην εικόνα.

 Ημερολόγιο Αδειών.
Δόθηκε η δυνατότητα χαρακτηρισμού ως αδικαιολόγητη απουσία, εξαμηνιαία άδεια μητρότητας, ασθένεια χωρίς αποδοχές, ακόμα και στις μέρες που ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, για σωστότερο υπολογισμό δώρων και επιδόματος αδείας.

Ασφαλιστικά ταμεία. Ενημερώθηκαν τα ποσοστά των πακέτων κάλυψης 050 και 060 (ΟΓΑ) από 1/1/2019.

 

Περιοδική δήλωση ΦΜΥ  Έγινε βελτίωση στο πρόγραμμα αυτόματης αποστολής.

Καταχώρηση σε διαμορφούμενη οθόνη. Έγινε βελτίωση για τις περιπτώσεις που εμφανίζονταν μύνημα λάθους.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.3.9


Προσοχή.
α)
Οι ειδικότητες κάτω των 25 ετών καταργήθηκαν. Θα πρέπει για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους να αλλάξετε πρώτα την ειδικότητα σύμβασης.
Στη συνέχεια η διαδικασία ενημέρωσης γίνεται μαζικά από το μενού «Μισθοδοσία, έλεγχος μισθών με ΣΣΕ».

β) Για την υποβολή τροποποιητικών πινάκων Ε4 έχει δοθεί παράταση έως 28/2/2019.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.4


Βεβαιώσεις αποδοχών 2018. Άνοιξε η επιλογή στο μενού για την δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου (JL10) βεβαιώσεων και την παραγωγή των εκτυπώσεων.

Βεβαιώσεις αποδοχών 2018. Έγινε προσθήκη και ενημέρωση στους τύπους αποδοχών ΔOY σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές.
Προσοχή στον κωδικό 55 όπου από «Αμοιβές μελών ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μικρότερο του 3% (δηλώνονται οι ακαθάριστες αμοιβές πριν την αφαίρεση τυχόν καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών  έγινε «Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ». Όλες οι αμοιβές μελών ΔΣ πλέον καταχωρούνται με τον κωδικό 05.

 

Πλαφόν Ασφαλιστικών Ταμείων. Έγινε αλλαγή στα πλαφόν από ανώτερο 5860,80 σε 6500,00 και κατώτερο από 586,08 σε 650,00 σε όποια ταμεία υπήρχε περιορισμός.


Συλλογικές συμβάσεις v3.3.8

 


Συλλογικές συμβάσεις v3.3.7

 

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.3

 

Ε8 Αναγγελία υπερωριών. Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου (xml) για την αναγγελία υπερωριών στο ΥΕΚΑ.
Οδηγίες χειρισμού.

 

ΚΑΔ και Ειδικότητες TAXIS. Προστέθηκαν σε όλα τα σχετικά σημεία οι πίνακες με τους «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων» και Ειδικοτήτων του Taxis. Είναι οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στο ΥΕΚΑ και στο TAXIS και είναι διαφορετικοί από αυτούς της ΑΠΔ που βρίσκονται στους «Βοηθητικούς πίνακες» του προγράμματος.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.2

 

Αποδείξεις πληρωμής. Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης των σημειώσεων της μισθοδοτικής περιόδου (Χειροκίνητη καταχώρηση, Λοιπά στοιχεία, Σημειώσεις).

Ηλεκτρονική αποστολή Προσωρινής ΦΜΥ. Επιμέρους αλλαγές και διορθώσεις.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.1

 

Υποβολές ΥΕΚΑ. Προστέθηκε η επιλογή «Δελτίο Αιτούντος Άσυλο» στο «Ταυτότητα ή Διαβατήριο» της οθόνης του εργαζόμενου.

 

Οικειοθελής αποχώρηση ΥΕΚΑ. Το πεδίο «Επιδόθηκε με εξώδικη Δήλωση» στην οθόνη του ΥΕΚΑ, παίρνει σαν προεπιλογή το «Όχι». Θα επιλέγετε «Ναι» μόνο σε αντίθετη περίπτωση.

 

Ασφαλιστικά ταμεία. Προστέθηκαν ο ΚΑΔ 8005, τα πακέτα κάλυψης (4211, 4212, 4213, 4214) , ΟΣΥΚ (332095, 332096, 332097, 332098)  και τα ανάλογα ταμεία για περιπτώσεις μαθητείας.

 

Ασφαλιστικά ταμεία. Για ταμεία που οι κρατήσεις δεν υπολογίζονται βάσει ποσοστού αλλά είναι ποσό, προστέθηκε επιλογή ώστε το ποσό να υπολογίζεται αναλογικά βάσει των ημερών εργασίας (25). Η επιλογή βάσει ημερολογιακών ημερών που υπήρχε, παραμένει ως ξεχωριστή επιλογή. Εννοείται πως μια από τις δύο παραπάνω επιλογές μπορέι να είναι ενεργή.

 

Μενού της Εφαρμογής. Έγινε βελτιστοποίηση του μενού αφαιρώντας παλιές εγγραφές που δεν ισχύουν πλέον.

 

Ηλεκτρονική αποστολή Προσωρινής ΦΜΥ. Μετά την συλλογή ποσών (γρανάζι) επιλέγουμε δίμηνο, μήνα και πατάμε το κουμπί ηλεκτρονικής υποβολής. Το πρόγραμμα θα κάνει τις απαραίτητες λειτουργίες για την συμπλήρωση της σχετικής οθόνης της ΑΑΔΕ.
Προσοχή. Θα πρέπει να συμπληρώσετε στο πρόγραμμα τους κωδικούς εισόδου του λογιστή στα «Στοιχεία Εταιρίας -> Στοιχεία ΥΕΚΑ» και αντίστοιχα στους «Εργοδότες -> Στοιχεία ΥΕΚΑ» αν πρόκειται για γκρουπ εταιριών.
Επίσης το πρόγραμμα συμπληρώνει και τις Αμοιβές Μελών ΔΣ. Επιβεβαιώστε τα ποσά Χαρτοσήμου και ΟΓΑ που υπολογίζονται αυτόματα με αυτά που έχετε υπολογίσει στο πρόγραμμα.

 

Εύρεση AMKA. Δίπλα στο πεδίο του ΑΜΚΑ στον εργαζόμενο, προστέθηκε κουμπί που πατώντας το, γίνεται αναζήτηση στο «Έχω ΑΜΚΑ».

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.3.6

 

·        ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018

·       ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.3.5

 

·        ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  (11450)

·        ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (11460)

·        ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11620)

·        ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16200)

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.0

 

Βεβαιώσεις αποδοχών. Άλλαξαν κάποιες περιγραφές στους τύπους αποδοχών ΔΟΥ (δεν επηρεάζουν την κωδικοποίηση ή το αρχείο) και προστέθηκαν δύο νέοι.
«Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (περ. θ παρ. 3 αρ. 12 ν 4172/2013)», «Κοινωνικό Μέρισμα».

 

Προσωρινή ΦΜΥ. Άνοιξε η αυτόματη ηλεκτρονική υποβολή Προσωρινής ΦΜΥ (μόνο για ατομικές επιχειρήσεις).


Κέντρα Κόστους. Βελτίωση στον αναλογικό υπολογισμό σε επιδόματα/ bonus προηγουμένων ετών.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.9

 

Ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών ΤΕΑΥΕΤ. Ενημερώθηκε βάσει των τελευταίων προδιαγραφών. Δημιουργήθηκε οθόνη με τα σύνολα του αρχείου.

 

Κέντρα Κόστους. Για μισθοδοτικές περιόδους πέραν των δώδεκα μηνών (δώρα, επιδόματα, bonus κλπ) η κατανομή υπολογίζεται αναλογικά, βάσει των κέντρων κόστους που δούλεψε ο εργαζόμενος, στο διάστημα που αφορά την κάθε περίοδο (πχ για το Δώρο Πάσχα από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο).

 

Αποδείξεις Πληρωμής. Έγινε βελτίωση για τις περιπτώσεις που έχουμε εξόφληση με πολλαπλές τραπεζικές πληρωμές. Επίσης το υπόλοιπο ημερών αδείας (αν έχει επιλεγεί να εμφανίζεται), αφορά τις ημερολογιακές μέρες που δικαιούται ο εργαζόμενος μέχρι τέλος του έτους με ημερομηνία υπολογισμού την ημέρα εκτύπωσης της απόδειξης.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.8

 

Εισφορές ΟΓΑ. Αύξηση στις εισφορές μισθωτών ΟΓΑ από 1/1/2018 βάσει της εγκυκλίου 5 του ΕΦΚΑ  (8/2/2017) στα πακέτα κάλυψης 050 & 060.

 

Βεβαιώσεις αποδοχών. Άνοιξε η επιλογή «Βεβαιώσεις αποδοχώ 2014-2017» στο πρόγραμμα με τις έως τώρα γνωστές προδιαγραφές.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών ΤΕΑΥΕΤ. Ενημερώθηκε βάσει των τελευταίων προδιαγραφών (v.1.11).

 

Αμοιβές μέλων ΔΣ. Ενημερώθηκε το ταμείο με πακέτο κάλυψης 071 για το 2018.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.3.4

 

·        ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ (10190)

·        ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΑΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (11280)

·        ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (11470)

·        ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΡΟΔΟΥ (11480)

·        ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (11570)

·        ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κλπ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (13410)

·        ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16000)

·        ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (16220)

·        ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (17500)

·        ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (18630)

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.7

 

Άνοιγμα χρήσης 2018. Καταργείται το 1,5% έκπτωση φόρου λόγω προείσπραξης (Ν 4472/2017 παρ. 4) από 1/1/2018.

 

Δικαιούμενες ημέρες άδειας. Έγινε βελτίωση στην εκτύπωση για εργαζόμενους με αποχώρηση.

Εργαζόμενοι με Μαθητεία ΟΑΕΔ. Προστέθηκε επιλογή στα ασφαλιστικά ταμεία του εργαζόμενου στο ποσό επί του οποίου θα γίνονται κρατήσεις (Υπολογισμός εισφορών -> Ποσοστό μικτών αποδοχών). Επίσης προστέθηκε πεδίο για την καταχώρηση του επιθυμητού ποσοστού (
Default 50%).

Βεβαιώσεις ασφάλισης. Βελτίωση στην εκτύπωση σχετικά με το Δώρο Χριστουγέννων.

 

Καρτέλλα εργαζομένου. Βελτίωση στην εκτύπωση όταν αφορά πάνω από ένα ημερολογιακά έτη.